Tehnični opis III. faze stanovanj v naselju Lanovo

Opis stanovanjskega objekta VBA5 in VBA6

 

 

SPLOŠNO:

 

Objekta VBA5 in 6 sta zasnovana kot stanovanjska objekta višjega kakovostnega razreda v skladu s pravilnikom o učinkoviti rabi energije v stavbah. Objekta sta nizko energetska in spadata v A2 energijski razred (s porabo energije od 10 do 15 kWh/m2). Pri načrtovanju in izvedbi se je veliko pozornost posvetilo posameznim detajlom in izbiri opreme, ki zagotavlja dobre bivalne pogoje in nizke tekoče stroške. Vgrajene naprave so z visokim izkoristkom, v A energetskem razredu: plinska peči, prezračevalne naprave z rekuperacijo,  klime, dvigali, svetila z varčnimi žarnicami...

 

Vsako stanovanje je v največji možni meri avtonomno oz. neodvisno od drugih, saj ima svoj sistem ogrevanja, prezračevanja in hlajenja. Tako lahko uporabnik stanovanja sam, uravnava svojo porabo in s tem posledično tudi stroške. V vseh pritličnih stanovanjih je talno, drugje pa radiatorsko gretje.

 

V stanovanja so napeljana optična vlakna, kar omogoča izbiro različnih ponudnikov interneta in TV.

 

Pri gradnji so bili uporabljeni kvalitetni materiali. Dobavljena oprema je priznanih blagovnih znamk, kot npr.:

 • sanitarna keramika Ceramica Dolomite
 • armature Grohe,
 • tuš kadičke in kadi Kolpasan
 • vhodna stanovanjska vrata Dierre
 • okna, balkonska vrata AJM
 • plinske peči De Dietrich
 • rekuperatorji Brink
 • osebni dvigali KONE

 

ZASNOVA:

 

Objekta sta zasnovana kot štiri etažna stanovanjska objekta (P+1.n+2.n+M) brez kletne etaže. Dostop in dovoz do objektov je iz smeri ulice Ob potoku. Iz iste smeri je možen tudi peš dostop do objekta.

 

 

Zasnova stanovanjskega programa:

 

Stanovanjski program se nahaja v vseh štirih etažah. V posameznem objektu se nahaja po 13 stanovanjskih enot. Stanovanjske enote so organizirane kot dvo, tro in štirisobna stanovanja. Vsa stanovanja so zasnovana skladno z veljavnimi pravilniki, ki opredeljujejo projektiranje stanovanj. Pritlična stanovanja imajo izvedene atrije, zamejene z lesenimi ograjami, atrijske terase so obložene s keramičnimi ploščicami, preostali del  atrija pa je zasajen s travo. Stanovanja v nadstropjih imajo zunanje površine izvedene kot balkone, stanovanja na jugo vzhodni strani (tri stanovanja), v prvem nadstropju, imajo poleg balkona, tudi atrije s teraso na strehi garažne hiše. Vsako od večjih mansardnih stanovanj imajo izvedeni po dve terasi. Skupna kolesarnica in posamezne shrambe se nahajajo v garažni hiši, ki je povezana z stanovanjskima objektoma.

 

Glavni vhod v objekta je iz pešpoti na severozahodni strani objektov. V pritličju na nasprotni strani glavnega vhoda je dostop do garažne hiše, kjer so shrambe, kolesarnice in motorističnih boksi oz. dodatni prostori za shranjevanje. Objekta imata v prvem nadstropju, tudi izhod na sprehajalno pot in dostop do igrišča po zeleni strehi garažne hiše. Vertikalna komunikacija poteka po stopnišču, v vsakem od stanovanjskih objektov pa je vgrajeno tudi osebno dvigalo. Dostopi do stanovanj so iz stopniščnega hodnika, ki je požarno ločen od stanovanjskih enot.

 

 

KONSTRUKCIJA:

 

Temeljenje:

Objekt je temeljen na armiranobetonski temeljni plošči. Na plošči so vgrajeni armiranobetonski temeljni nastavki, na katere so postavljene stene objekta, med temeljnimi nastavki pa je izvedeno nasutje, v katerem potekajo kanalizacijski vodi. Nad nasutjem so izvedeni tlaki, ki vključujejo hidroizolacijsko plast.

 

Hidroizolacije:

Vertikalna in horizontalna hidroizolacija je izvedena kot bitumenska hidroizolacija na hladnem bitumenskem premazu. Na prehodu hidroizolacije skozi temeljne nastavke je beton obdelan z vodotesno penetracijsko cementno maso.

 

Horizontalne konstrukcije:

Stanovanja:

 

V pritličnih stanovanjih je na podložnem betonu hidroizolacija, nato položen 6 cm ekstrudiran polistiren, na njem so 3 cm sistemske plošče talnega gretja, ki so zalite s 5 cm mikroarmiranim plavajočim estrihom.

 

V etažah nad pritličjem je na AB plošči debeline 20 cm v stanovanjih položena zvočnoizolativna pena ter 5- 7cm debela plast toplotne izolacije (ekspandirani polistiren, v kopalnicah ekstrudirani polistiren), nanjo je izveden plavajoči mikroarmiran estrih debeline 5cm.

 

V kopalnicah in predsobah je finalni tlak keramika.

 

V preostalih prostorih (dnevni prostor, sobe) pa je, kot finalni tlak predviden gotovi panelni, troslojni parket debeline 1,4 cm. Parket si izbere kupec stanovanja.

 

Finalni tlak na balkonih je keramika.

 

Stopnišče:

 

Stopniščne rame in podesti so armiranobetonski. Končni tlak na glavnem stopnišču je izveden s talnimi protizdrsnimi keramičnimi ploščicami, ki so položene na podlago iz mikroarmiranega plavajočega estriha. Na vseh stopnicah in so vgrajene stopniščne keramične ploščice s protizdrsnimi stopniščnimi utori. Na eni strani stopniščnih ram ob dvigalnem jašku je vgrajen inox roč.

 

Objekt ima vgrajeno brez strojnično dvigalo Kone.

 

 

 

Vertikalne konstrukcije:

Nosilni zidovi:

Nosilni zidovi pritličja so armirano betonski. V ostalih etažah so nosilni zidovi delno opečni, ojačani z armirano betonskimi vezmi ter delno AB. Nosilni zidovi so ometani, kitani ter barvani z belo stensko barvo.

 

Zvočno izolativni zidovi:

Izdelan je bil Elaborat gradbene akustike – ocena zvočne izolacije.  Elaborat določa zvočno izolativnost posameznih konstrukcij, kot tudi zvočno izolativnost vseh oken in steklenih sten. Vse konstrukcije so izvedene skladno z navedenim elaboratom. Vsi zidovi, ki med seboj razmejujejo stanovanja oz. stanovanja in stopniščne hodnike so ustrezno obloženi z zvočno izolacijo po sistemu mavčno-kartonastih plošč.

 

Predelni zidovi:

Predelne stene so večinoma v mavčno kartonski izvedbi, stene kopalnic so izdelane iz zidakov iz penjenega betona.

 

Predelni zidovi so kitani in barvani z belo barvo.

 

Fasada:

Fasada objekta je izvedena po sistemu kontaktnih fasad, s toplotno-izolacijskim slojem 16,0 cm EPS s protipožarnimi pasovi iz kamene volne, zaključni fasadni sloj je 3mm Si-Si, zaključni sloj fasadnega podzidka (cokel) pa je izveden s pisanim tankoslojnim ometom z obarvanim kremenčevim peskom in vezivom na osnovi akrilata.

 

Vsi stiki stavbnega pohištva in fasade so izvedeni skladno s tehničnimi navodili proizvajalca oziroma s smernicami za pravilno izvedbo kontaktnih fasad, kjer so zajeti izvedbeni detajli, ki se pojavljajo na objektih (PVC vogalniki in odkapniki, priključek na okenski ali vratni okvir, izvedba napušča…).

 

Stavbno pohištvo:

Vhodna vrata v stanovanja so izvedena kot zvočnoizolativna, požarno odporna in dimo tesna (EI 30 CS oziroma po študiji požarne varnosti). Vhodna vrata zagotavljajo visok nivo protivlomnosti, kar vključuje protivlomen podboj, protivlomno krilo, večtočkovno, protivlomno, cilindrično, ključavnico, fiksni zatič in omejevalec odpiranja. Podboj vrat je kovinski, v beli barvi, vratno krilo pa je opremljeno s kukalom.

 

Notranja stanovanjska vrata si izbere kupec stanovanja. Barvo vrat si bo izbral kupec, vrata bodo imela ključavnico in kljuko v mat-krom izvedbi.

 

Okna in balkonska oz. terasna vrata so iz PVCja. Izvedena so s 3-slojnim termoizolacijskim steklom Ug=0,6W/m2K. PVC profili so ojačana s steklenimi vlakni, ki povečajo togost in toplotno izolativnost profila. Odpirajo se na ventus in klasično oz. so fiksna, z varnostnim okovjem (basic).

 

Zunanja okenska polica je iz Al tovarniško barvane pločevine.

 

Notranja okenska polica je iz naravnega kamna, granit.

 

Vsa okna imajo zunanja senčila, izvedena kot krpan alu žaluzije širine 80 mm, na ročni pogon, s predpripravo z možnostjo vgradnje električnega pogona. Zunanja senčila so montirana v tipski alu pokrivni maski.

 

Balkoni so od objekta toplotno ločeni s Schoeck izolativnimi elementi.

 

Balkonske ograje so iz inoxa.

 

Vrata v shrambe imajo kovinski podboj in kovinsko krilo.

 

Streha:

Streha objekta je izvedena kot dvokapna streha z dvema naklonoma:

 • 25° (U = 0.129 W/(m2.K),betonska kritina nameščena na prezračevalni pas,
 •  7° (U = 0.129 W/(m2.K) za profilirano pločevino nameščeno na prezračevalni pas

 

Odvodnjavanje meteornih vod:

 

Odvodnjavanje meteorne vode iz glavne strehe je izvedeno preko horizontalnih žlebov na kapnih delih strehe ter vertikalnih vidnih žlebov na fasadi objekta.

 

Odvod meteorne vode z balkonov je izveden preko odkapnih profilov po obodu balkona.

 

Odvod meteorne vode s teras je izveden preko dveh točkovnih odtokov skozi fasado in preko talnega sifona na vertikalni žleb.

 

 

ZAGOTAVLJANJE NEOVIRANEGA DOSTOPA, VSTOPA IN UPORABE BREZ OVIR

 

Vhodna vrata v objekt so brez ovir, omogočajo vstop osebam na invalidskih vozičkih in spremljevalcem. Vhodi v objekt, so brez ovir, dostopni  brez stopnic. Večje višinske razlike so premeščene z klančinami oz. dvigalom. Svetla širina vhoda v stanovanja oziroma bivalne enote in svetla širina vrat v vse stanovanjske prostore, vključno v kopalnico in straniščem je najmanj  80 cm. V stanovanjih so vsi prostori dovolj veliki, da omogočajo gibanje z invalidskim vozičkom in prilagoditev opreme, napeljav in naprav posebnim potrebam funkcionalno oviranih oseb.

 

ZASNOVA ZUNANJE IN PROMETNE UREDITVE

 

Zunanja ureditev obsega ureditev zunanjih prometnih površin (dovoz, dostop za gasilce, zunanja parkirna mesta), razsvetljavo in hortikulturno ureditev ter ureditev atrijev. Zunanje parkirne površine so asfaltirane, okolica objektov je ozelenjena, atriji so deloma tlakovani, deloma zazelenjeni.

 

 

ZBIRANJE ODPADKOV

 

Zbirno mesto za odpadke je obstoječe ob dovozni cesti Ob potoku.

 

ZASNOVA POŽARNE VARNOSTI

 

Objekta sta razdeljena na požarne sektorje in požarne celice. Zagotovljen je ustrezen dostop za gasilce do objekta. V primeru požara je predviden naravni odvod dima in toplote preko kupol. Nameščeni so gasilni aparati.

 

 

 

 

 

 

OPIS INŠTALACIJSKIH DEL IN NJIHOVIH FUNKCIJ

 

Stavbi sta gradbeno zasnovani tako, da so izpolnjene zahteve o racionalni rabi energije iz Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur.l. RS, št. 52/10), kar je utemeljeno v elaboratu URE – skladno s 17 členom imenovanega pravilnika.

 

Notranje strojne inštalacije in strojna oprema zajemajo: inštalacijo notranjega vodovoda s posameznimi odštevalnimi števci po etažah, kanalizacijo, notranjo plinsko inštalacije od požarne pipe do plinskih števcev v posamezni etaži ter do individualnih plinskih peči, centralno ogrevanja ter  prezračevanje, hlajenje z lokalnimi split inventer klima napravami v dnevnem prostoru.

 

Zunanje inštalacije zajemajo hišne priključke.

Notranja vodovodna napeljava z vertikalno kanalizacijo

 

Vodovodna napeljava je preko vodomera z daljinskim odčitavanjem, priključena na javno mestno vodovodno omrežje.

 

Odštevalni vodomeri so nameščeni, za vsako posamezno stanovanje v vertikalnem jašku, po etažah, kjer so stanovanja. V pritličju, je vgrajen centralni magnetni nevtralizator vode, ki zmanjša možnost nastanka vodnega kamna.

 

Cevni razvodi hladne in tople vode potekajo v stanovanjih v izolacijski plasti tal, nad AB ploščo. Ti razvodi in priključki so izdelani iz večplastnih gibljivih cevi z ustrezno toplotno izolacijo in spojnih ter oblikovnih kosov s spajanjem z zatiskanjem.

 

Topla pitna voda se pripravlja v plinskih kombiniranih kondenzacijskih grelnikih De Dietrich po pretočnem načinu za vsako stanovanjsko enoto posebej. Tako je možnost nastanka legionele praktično izničena. Peči zagotavljajo pripravo velike količine tople vode (klasifikacija **** po evropskem standardu EN 13203-1), zahvaljajoč veliki moči peči in ploščnemu toplotnemu prenosniku z veliko izmenjalno površino ter hitri odzivni elektroniki kotla.

 

Mansardna stanovanja in veliko pritlično stanovanje imajo plinsko peč z vgrajenim bojlerjem in cirkulacijsko črpalko.

 

Fekalna kanalizacija je vodena ločeno od meteorne kanalizacije. Izvedba vseh vertikalnih odvodov je izdelana iz večplastnih nizko šumnih PVC cevi.

Centralno toplovodno ogrevanje

 

Toplotne izgube prostorov so izračunane po SIST EN 12831 (02.04) z najnižjo zunanjo temperaturo -13 °C, notranje temperature pa so določene skladno z zahtevami istega standarda. Radiatorsko ogrevanje je predvideno kot osnovno ogrevanje v objektu, pri čemer ima vsako stanovanje lasten plinski kondenzacijski grelnik. V pritličju je izvedeno talno ogrevanje stanovanj.

 

Kot grelna telesa so izvedeni jekleni ploščati radiatorji, z vgrajenim ventilom in spodnjim, sredinskim priključkom. V vseh stanovanjskih prostorih so radiatorski termostatski ventili. Odzračevanje je predvideno lokalno na radiatorjih z radiatorskimi odzračevalniki.

 

Za vse stanovanjske enote nad pritličjem, je predviden dvocevni sistem ogrevanja sistema 55/45°C. Cevni razvodi v stanovanjih potekajo pod izolacijsko plastjo tal, nad AB ploščo. Ti razvodi in priključki so izdelani iz večplastnih gibljivih cevi in spojnih ter oblikovnih kosov s spajanjem z zatiskanjem.

 

 

 

Notranja plinska inštalacija

 

Plin kot energetski vir služi za ogrevanje posamičnega stanovanja, preko kombiniranih obtočnih plinskih grelnikov za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode. Dovod zraka do kotličkov, potrebnega za zgorevanje in odvod dimnih plinov je izveden preko centralnega sistema LAS (Luft Abgas Sistem) dobavitelja Sigmanova, vodenega nad streho, to je neodvisno od zraka v posameznem prostoru.

 

Plinska požarna pipa za objekt je nameščena ob glavnem vhodu. Razvod notranje inštalacije poteka pod stropom pritličja. Plinomeri vrste G4 za posamezno stanovanjsko enoto so nameščeni v vertikalnem jašku, v etaži, kjer je stanovanje.

 

Prezračevanje stanovanj

 

Za načrtovanje prezračevanja je upoštevan Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji stavb.

 

Prezračevanje vsake stanovanjske enote je zasnovano z individualno prezračevalno napravo rekuperatorjem. Vgrajeni so učinkoviti rekuperatorji za predpripravo svežega zraka. Zajem zraka je na fasadi, odvod iztrošenega zraka je iz stanovanj napeljan po izolacijski cevi, po požarno odpornem jašku, na streho. Obvezna je stalna uporaba prezračevanja v skladu s proizvajalčevimi navodili.

 

Prezračevanje  shramb

 

Za prezračevanje shramb je izveden odvodni sistem z zbirnimi kanali in ventilatorji, ki zrak zajemajo preko odprtin v zunanji steni in ga odvajajo ven v okolico.  Prezračevanje drugih pomožnih prostorov je naravno, preko ustrezno razporejenih odprtin v zunanjih obodnih površinah.

 

 

Električna napeljava

 

Stanovanjski razdelilnik je opremljen z glavnim RCD stikalom in instalacijskimi odklopniki.

   

Razsvetljava v stanovanjih - izbiro, tip in montažo svetilk določi uporabnik/lastnik stanovanja. Predvidena je uporaba led oz. varčnih sijalk.

 

V vsaki shrambi je led svetilka in vtičnica. Električno napajanje posamezne shrambe je izvedeno iz stanovanjskega razdelilca pripadajočega stanovanja, preko posebnega izvoda.

 

Skupna raba

 

Skupni prostori objekta, kot so hodniki, stopnišča, hodnik pred shrambami, kolesarnica, prostor za čistila in čistilko, dvigalo, video-domofonske naprave se napajajo iz razdelilnika skupne rabe, ki je vezan na lasten števec.

 

Razdelilnik skupne rabe je opremljen z glavnim RCD stikalom in instalacijskimi odklopniki.

Servisne vtičnice na stopnišču se vklapljajo preko stikala v prostoru čistil. Vklapljajo se le po potrebi. V normalnih pogojih morajo biti v breznapetostnem stanju.

 

 

Razsvetljava

 

Načrtovana je v skladu s smernicami SDR (Slovenskega društva za razsvetljavo), z upoštevanjem sodobnih evropskih norm, v skladu s pravilnikom o učinkoviti rabi energije in tehnično smernico TSG-1-004:2010, v skladu  standardom SIST EN 12464.

Izbiro, tip in montažo svetilk določi uporabnik/lastnik stanovanja. Predvidena je uporaba varčnih sijalk.

Vklop razsvetljave je izveden lokalno preko stikala na vhodu v prostor.

 

Svetilke v kopalnici in na terasi oz. balkonih morajo biti dobavljene v zaščiti najmanj IP44.

 

 

Razsvetljava skupne rabe

 

Razsvetljava vhodov, stopnišč in hodnikov je izvedena z LED svetilkami z integriranim IR senzorjem gibanja.

 

V kolesarnici in hodniku med shrambami so LED svetilke z ločeno montiranim IR senzorjem gibanja oz. svetilke z integriranim IR senzorjem.

 

Zasilna razsvetljava

 

Na osnovi zahtev iz požarnega elaborata in pripadajoče regulative (ISO-IEC, EN) je objekt opremljen z varnostno razsvetljavo. Razsvetljava zagotavlja vidljivost poti umika, kaže smer, omogoča najti in uporabiti protipožarno in varnostno opremo (gasilnike, ročne javljalnike požara …) ter zmanjšuje možnost nastanka panike v prostorih in zagotavlja varno gibanje ljudi iz prostora na pot umika.

 

Zasilna varnostna LED razsvetljava je izvedena s pripadajočimi svetilkami z integrirano napajalno baterijo z 1h avtonomijo.

 

Svetilke za osvetljevanje izhodnih poti zagotavljajo osvetljenost 1 lx (na tleh v smeri pobega), na stopniščih 3 lx (na tleh), varnostne naprave in oprema so osvetljene s 5 lx (na tleh), površine večje kot 60 m2 0.5 lx (na tleh) in sicer najmanj 1h po izpadu električnega napajanja.

 

Svetilke varnostne razsvetljave v hodnikih in v stopnišču se napajajo iz omare skupne rabe vhoda. Vse svetilke so vezane v pripravnem spoju, kabli za njihovo napajanje so položeni podometno v inštalacijske cevi, ustreznega preseka.

Izvedba električnih instalacij

 

Vertikalni kabelski razvodi do stanovanjskega dela so napeljani po elektro dvižnem kanalu, v katerem so položene kabelske lestve ločene za jaki in šibki tok.

 

Zaradi zaščite pred električnim udarom so vsa kovinska ohišja naprav priključena na zaščitni vodnik, z izolacijo rumeno/zelene barve, vse vtičnice pa so opremljene z zaščitnim kontaktom.

 

Prenapetostna zaščita

Za zaščito električne opreme pred prenapetostmi so izvedene prenapetostne zaščitne naprave. Njihova osnovna naloga je, da omejujejo višino prenapetosti na čim nižjo raven oz. na raven, ki ni nevarna za uničenje opreme in poškodovanja ljudi.

Prenapetosti se lahko pojavijo zaradi direktnega udara strele in raznih stikalnih manipulacij.

Prenapetostni odvodniki razreda SPD Type 1 so vgrajeni v priključno merilne omare (PMO).

Prenapetostni odvodniki razreda SPD Type 2 so vgrajeni v hišne razdelilce.

 

Zaščita pred električnim udarom

Izvedena je s samodejnim odklopom napajanja v predpisanem času. Predviden je TN sistem zaščite pred električnim udarom.

Osnovni principi zaščite pred posrednim dotikom v TN sistemu so naslednji:

 • povezava izpostavljenih delov naprav z zaščitnim vodnikom
 • izvedba glavne izenačitve potencialov
 • samodejni izklop napajanja v določenem času z odklopniki in varovalkami
 • za mokre prostore samodejni izklop napajanja z zaščitnimi stikali na diferenčni tok
 • dopolnilno izenačevanje potencialov

 

Zaščita pred neposrednim dotikom se doseže z izolacijo in okrovi v izvedbi najmanj IP2X.

 

Ozemljitve in izenačitve potencialov

Skladno s standardom SIST HD 60364-5-54 so izvedene ozemljitve in zaščitni vodniki.

V objektu je izveden TN-C-S (PMO omare) oziroma TN-S (hišni razdelilci) sistem.

Za ozemljitev je izvedena temeljna ozemljilna mreža in povezovalna ozemljitev. Na ozemljilno mrežo so preko nadzemnih zbiralnih vodov/zbiralk priključene kovinske konstrukcije, kabelske police, cevi, stebre itn.

Za temeljno in povezovalno ozemljilo je uporabljen pocinkan valjanec.

Za glavno izenačitev potencialov in povezavo izpostavljenih in tujih prevodnih delov z ozemljitvijo, je v PMO omarici izvedena glavna zbiralka za izenačitev potencialov.

 

Strelovodna instalacija

Za zaščito objekta pred atmosferskimi preobremenitvami je izvedena strelovodna instalacija v obliki kletke, ki jo tvorijo lovilci na strehi, odvodi po fasadi v zemljo ter povezava na ozemljilo v zemlji.

 

Ozemljilo

Je izvedeno s pocinkanim železnim valjancem, ki je položen v betonske temelje objekta, poleg tega pa je okoli objekta vkopana v zemljo še ozemljitvena zanka, ki je povezana temeljnim ozemljilo. Na ozemljilo je poleg strelovodne inštalacije povezana tudi glavna zbiralka za izenačitev potencialov v objektu GIP in tudi kovinske mase v okolici objekta.

 

Download

Tehnični opis II. faze stanovanj v naselju Lanovo

Zasnova

 

Novo zgrajeni objekti v 2013 – Vila bloki VBB3, VBA3 in VBA4 so oblikovno in tehnično identični že v preteklih letih zgrajenih vila blokih v naselju Lanovo. Tlorisne mere objektov so 17.45 m x 17.35 m. Vse mere in značilnosti objektov, kot tudi zunanja ureditev, sledijo zazidalnemu načrtu za območje urejanja VS 9/10 Škofljica.
Etažnost objektov VBA3 in VBA4 je P+2N+M, VBB3 ima še klet, ki je sestavni del garaže. V njej so pripadajoče shrambe za novozgrajene objekte.


Konstrukcija

 

Bloki so zgrajeni klasično, na AB temeljni plošči, s klasičnim lesenim ostrešjem.

Nosilne stene in nosilci v pritličju so v celoti iz AB, debeline sten od 20 cm do 25 cm, predelne nenosilne stene so izdelane s Knauf suhomontažnimi ploščami na alu podkonstrukciji, debelina 12.5 cm, oziroma s siporeksom deb 12.5 ali 20 cm.

Obodni zidovi obeh nadstropij in mansarde so zidani z opečnim modularnim blokom deb. 25 cm. Na vseh vogalih in križanjih z notranjimi nosilnimi stenami so izvedeni AB  potresni stebri. Notranje nosilne stene s komunikacijskim jedrom in jaškom za dvigalo so AB, debeline 15 oz. 20 cm. Predelne nenosilne stene so izdelane s Knauf suhomontažnimi ploščami na alu podkonstrukciji, debeline 12.5 cm ali s siporeksom deb. 20 cm.

Ločilne stene med stanovanji so opečne ali iz AB.

Ostrešje je klasično, leseno, s simetrično dvokapnico naklona 25o in frčado naklona 8o na vsaki strani strešine.
Strešna konstrukcija sloni na slemenski legi ter na kapnih in vmesnih legah, enako frčade. Kapne lege so na vsaka 2 m sidrane v AB horizontalne vezi. Na mestu dimniških prebojev so izdelani menjalniki. Kritina je lahka pločevinasta kritina Gerard, na frčadi pa barvana pocinkana pločevina.

Jaški za dvigala so v celoti AB, debeline sten so 15 cm. Jaški so na vseh straneh dilatirani od AB stropnih plošč, v zgornjem delu jaškov so izvedene odprtine za prezračevanje.

Stopnišča so prav tako AB, dvoramna z vmesnimi podesti. Same stopniščne rame so od obodnih sten komunikacijskega dela in jaška za dvigalo dilatirane, podesti prav tako. Ob strani stopnišč  potekajo stopniščne ograje, izvedene s kovinskimi ročaji, sidranimi v stene dvigalnih jaškov.

Stropne plošče nad pritličjem, prvim in drugim nadstropjem so AB, debeline 20 cm. Balkoni oziroma terase so izvedene s Schock sistemom. Zgornje ploskve plošč teras so izvedene z  naklonom 2%, nagib je izdelan proč od objekta.

Dimniki so masivni (Sigmanova) za plinske peči.


Finalna obdelava

 

Vse AB stene in stropovi ter preostale zidane stene so grobo in fino ometane ter pobeljene, suhomontažne stene so bandažirane, kitane in pobeljene. V kopalnicah in WC-jih so stene obložene s keramičnimi ploščicami do višine 2.2 m.

Zvočna izolacija – suhomontažna obloga skupne deb. 7.5 cm je izdelana enostransko na vseh ločilnih stenah med stanovanji ter na stenah med stanovanji in stopniščem. Kanalizacijske cevi so brezšumne.

Tlaki so položeni po sistemu plavajočega estriha. Tlaki skupnih prostorov ter stopnišče so finalno izdelani  s keramičnimi ploščicami. Finalni tlak v stanovanjih ni izdelan, izjema je predprostor za vhodnimi vrati zaradi montaže vhodnih vrat , ter kopalnica in WC. V vseh teh prostorih je položena keramika. V ostalih prostorih je predvidena namestitev parketa v deb. 14-15mm, ki jih lahko vsak kupec izvede sam v skladu s svojimi željami in potrebami. Posledično je tudi izbor in izvedba notranjih vrat prepuščena kupcem. Lahko pa za finalizacijo z izbranim parketom in vrati poskrbimo mi.

Na terasah in balkonih je položena nedrseča keramika, odporna na vremenske vplive.

Toplotni ovoj  obsega celoten objekt, neogrevanih bivalnih prostorov ni.
Toplotna izolacija nad mansardo je v strešinah. Večji prostori v mansardnih stanovanjih so odprti do strešin. V manjših prostorih mansardnih stanovanj in v skupnih prostorih je izdelan lahek spuščen strop.
Dodatna toplotna izolacija je izdelana po stropu v vseh vetrolovih.

Odvodnjavanje strešin se  vrši po eloksiranih alu žlebovih. Meteorna voda je speljana preko vertikalnih odtočnih cevi v peskolove, od tam pa do javnega meteornega kanala, ki je speljan na SZ strani objekta.

V objektih so vgrajena osebna brez strojnična dvigala ThyssenKrupp Synergy S z nosilnostjo 630 kg oz. 8 oseb. Kabina dvigal je iz nerjaveče brušene pločevine in kvalitetnega laminata, velikosti 1100x1400x2220.


Stavbno pohištvo

 

Vhodna vrata in vrata vetrolova v pritličju na SZ strani objektov so izdelana z alu okvirji, zastekljena s Termopan zasteklitvijo, izvedena z električnim odpiranjem in samozapirali.

Vhodna vrata v stanovanja so izdelana kot varnostna protivlomna in požarno odporna vrata Mastrer EX3 EI30 z veliko zvočno izolativnostjo 39dB in dimotesna.

Okna in balkonska vrata so izdelana iz PVC profilov Comfort line MIK,  petkomorni sistem z veliko stabilnostjo. Okovje je protivlomno Winkhaus activ Pilot s stopenjskim odpiranjem. V okna je vgrajen samodejni prezračevalni sistem Gecco, ki zagotavlja enakomerno in varno prezračevanje prostorov tudi v vaši odsotnosti. Zasteklitev je s troslojnim izolativnom steklom 4/12/4/12/4,  Ug=0,7 W/m2K,
Na oknih in balkonskih vratih so nameščene zunanje alu žaluzije Atom T80 z vodili, srebrne barve.
Zunanje okenske police in odkapniki balkonskih vrat so iz alu pločevine, notranje police so kamnite.

Strešna okna so lesena, bele barve, Velux.

Nad stopniščem v mansardi sta izdelani dve svetlobni kupoli, ena za izhod na streho in druga za odvod dima in toplote v primeru požara. Svetlobna jaška med kupolama in stropom mansarde sta zaradi boljše osvetlitve izvedena s poševnimi stenami.

Vrata v skupnih prostorih ter shrambah so kovinska, barvana.

 

Fasada

 

Spodnji del (50 cm od tal) je finalno zaključen z Kulirplastom, toplotna izolacija tega dela je izvedena z XPS-om, preostali del fasade je izveden kot tankoslojna kontaktna fasada, toplotno izolirana z izolacijskimi lamelami (Tervol 12 cm). Zaključni sloj kontaktne tankoslojne fasade je barvan v različnih pastelnih odtenkih.

Balkoni so zaključeni po detajlu (zaključek, sidranje ograje). Ograje so iz inoxa, frontalno zaprte s perforirano pločevino, na straneh z rešetko z vertikalami na razmaku max. 12 cm. Ograja je pritrjena na AB ploščo preko finalne obloge (keramika). Višina ograje je 1 m.

Žlebovi so izdelani iz eloksiranega aluminija, strešna kritina je pločevinasta (Gerard). Napušči so odprti, barvani.


Instalacije

 

Objekti so priključeni na vodovodno napeljavo, plinovod, telekomunikacijski vod, električno napeljavo in kanalizacijo (fekalno in meteorno).

Prezračevanje stanovanj se vrši skozi fasadne odprtine (okna, balkonska vrata), dodatno pa se prisilno zračijo vsi zaprti prostori. V vsaki kopalnici in ločenih WC-jih je nameščen odvodni ventilator Lunos Silvento V30/60/100. Ventilatorska enota ima tri stopenjsko delovanje 30 – 60 - 100m³/h, pri čemer je 30m3/h stalno delujoč (poraba el. energije 5,4W/h). Prezračevalni sistem LUNOS s prezračevalnim sistemom Gecco, ustvarjata potrebam primerno, prijetno in čisto higiensko prezračevanje vseh bivalnih prostorov in zagotavljata suhe stene brez plesni. Dodatno ponujata tudi izdatne prihranke pri ogrevanju in hlajenju ob nizkih  obratovalnih stroških. V kuhinjah je predviden odvod zraka skozi napo.

Stanovanja so opremljena z najsodobnejšimi kondenzacijskimi kombiniranimi plinskimi pečmi za ogrevanje in pripravo sanitarne tople vode Vaillant z velikim izkoristkom (do 109%). Vaillantove stenske naprave za ogrevanje in pripravo tople vode ecoTEC so modernega dizajna in tihega obratovanja. So okolju prijazne in nosijo znak "Modri angel". Dovod zraka v peči prihaja od zunaj, skozi dvojne dimovodne cevi. Digitalni več programski regulacijski sklop je nameščen v dnevni sobi. Nameščeni jekleni radiatorji so opremljeni s termostatskimi ventili.
V pritličnih stanovanjih v objektu VBB3 je izvedeno talno gretje z vso potrebno regulacijo (krmiljenje glede na zunanjo in notranjo temperaturo).

V dnevnem prostoru vsakega stanovanja je nameščena inverterska klimatska naprava Vaillant, za hlajenje in gretje.

Vertikalna kanalizacija je izvedena z brezšumnimi PVC cevmi in poteka skupaj s  prezračevalnimi cevmi in vodovodom v instalacijskih jaških, ki so izdelani ob stenah notranjega nosilnega jedra. Jaški se nahajajo v kopalnicah in predprostorih. Zaključeni so s suho montažno oblogo.

Svetila so nameščena v kopalnicah, sanitarijah in na balkonu ter v skupnih prostorih objekta.

Izveden je video domofonski sistem primeren tudi za invalide.

Vsa stanovanja imajo izveden priključek z optičnimi vlakni in priključek s koaksialnim vodnikom za kebeljsko TV (CATV). Po stanovanju je v vseh bivalnih prostorih izveden priključek za internet in kabelsko TV.


Zunanja ureditev

 

Izvedena je zunanja ureditev s prometno ureditvijo in parkirišči kot je načrtovana z zazidalnim načrtom in je prilagojena faznosti gradnje.


 

Naša spletna stran uporablja piškotke, ki se naložijo na vaš računalnik. Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo?

Več o uporabi piškotkov

Uporaba piškotkov na naši spletni strani

Pravna podlaga

Podlaga za obvestilo je spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013. Prinesel je nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika.

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne datoteke, pomembne za delovanje spletnih strani, največkrat z namenom, da je uporabnikova izkušnja boljša.

Piškotek običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikov računalnik, ko ta obišče določeno spletno stran. Ob vsakem ponovnem obisku bo spletna stran pridobila podatek o naloženem piškotku in uporabnika prepoznala.

Poleg funkcije izboljšanja uporabniške izkušnje je njihov namen različen. Piškotki se lahko uporabljajo tudi za analizo vedenja ali prepoznavanje uporabnikov. Zato ločimo različne vrste piškotkov.

Vrste piškotkov, ki jih uporabljamo na tej spletni strani

Piškotki, ki jih uporabljamo na tej strani sledijo smernicam:

1. Nujno potrebni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo uporabo nujno potrebnih komponent za pravilno delovanje spletne strani. Brez teh piškotov servisi, ki jih želite uporabljati na tej spletni strani, ne bi delovali pravilno (npr. prijava, nakupni proces, ...).

2. Izkustveni piškotki

Tovrstni piškotki zbirajo podatke, kako se uporabniki vedejo na spletni strani z namenom izboljšanja izkustvene komponente spletne strani (npr. katere dele spletne strani obiskujejo najpogosteje). Ti piškotki ne zbirajo informacij, preko katerih bi lahko identificirali uporabnika.

3. Funkcionalni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni nekatere vaše nastavitve in izbire (npr. uporabniško ime, jezik, regijo) in zagotavlja napredne, personalizirane funkcije. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletni strani.

4. Oglasni ali ciljani piškotki

Tovrstne piškotke najpogosteje uporabljajo oglaševalska in družabna omrežja (tretje strani) z namenom, da vam prikažejo bolj ciljane oglase, omejujejo ponavljanje oglasov ali merijo učinkovitost oglaševalskih akcij. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletu.

Nadzor piškotkov

Za uporabo piškotkov se odločate sami. Piškotke lahko vedno odstranite in s tem odstranite vašo prepoznavnost na spletu. Prav tako večino brskalnikov lahko nastavite tako, da piškotkov ne shranjujejo.

Za informacije o možnostih posameznih brskalnikov predlagamo, da si ogledate nastavitve.

Upravljalec piškotkov

TA-BU d.o.o.